N12-10 ตู้เก็บของอเนกประสงค์

ราคา  17,900-.

กว้าง 100 cm. ลึก 40 cm. สูง 170 cm.

ท่อนบนเป็นกระจกบานเลื่อน มี 1 ชั้น

ท่อนล่าง

มี 3 ลิ้นชัก  ลิ้นชักล่าง

มี 1 บานเปิด เป็นกระจก

ภายใน มี 1 ชั้น  ที่บานเปิด มีขาแหลม