N7-13 ชุดโต๊ะอาหารขาเอพร้อมเก้อี้หัวใจ 4 ที่นั่ง

โต๊ะอาหาร ขนาด กว้าง 150 cm. ลึก  100 cm. สูง 80 cm.

สีไม้ ราคา 15,900.-

สีโอ๊ค ราคา 16,900.-

สีเสี้ยนขาว ราคา 17,900.-

สีเสี้ยนดำ ราคา 18,900.-

เก้าอี้

สีไม้ ราคา 3,500.-

สีโอ๊ค ราคา 3,700.-

สีเสี้ยนขาว ราคา 3,800.-

สีเสี้ยนดำ ราคา 4,000.-