N7-36 ชุดโต๊ะอาหาร 150 cm. สไตล์ลอฟท์ ขาสอบ + เก้าอี้กระโปรงยาว +เก้าอี้โล้นยาว สีไม้

ราคารวมทั้งทั้งชุด 33,600.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะอาหารขนาดกว้าง 150 ซม. ลึก 90 ซม. สูง 80 ซม.

(โต๊ะราคาตัวละ 17,900-.)

เก้าอี้กระโปรงยาวขนาดกว้าง 43 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 110 ซม.

(เก้าอี้ตัวละ 3,ุ900-.)

เก้าอี้โล้นยาวขนาดกว้าง 150 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 48 ซม.

(เก้าอี้หัวโล้นตัวละ 7,900-.)