N7-38 โต๊ะอาหารหนา 1 นิ้ว ขา 4×4 นิ้ว ขนาด 150 cm.

ราคา 32,900-.

โต๊ะอาหารหนา 1 นิ้วขา 4×4 นิ้วขนาด 150 ซม

.(โต๊ะอาหารตัวละ 18,900-.)

ขนาดกว้าง 150 ซม. ลึก 90 ซม. สูง 80 ซม.

(เก้าอี้ตัวละ 3,500-.)