N7-8 ชุดโต๊ะอาหาร ฮัน 200 cm. + เก้าอี้หลังซี่ยาว 6 ตัว งานไม้สี สีเสี้ยนขาว

ราคา รวมทั้งชุด 46,700.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะขนาด กว้าง 200 cm. ลึก 100cm. สูง 80 cm.

โต๊ะอาหาร ราคา ตัวละ  20,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) 

เก้าอี้ กว้าง 50 cm. ลึก 51 cm. สูง 110 cm.

เก้าอี้ ราคา ตัวละ  4,300.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)