N9-53 โต๊ะหมู่หน้าโค้ง 180 ฐานสูง 40 ไม้สัก สีเสี้ยนขาว

ราคา 38,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ท่อนบน มีฐานวางของไหว้ยาว ตรงกลาง

มีลิ้นชัก ซ้าย 1 ลิ้นชัก และขวา 1 ลิ้นชัก

ท่อนล่าง มีถาดวางของไหว้ ตรงกลาง 1 ลิ้นชัก

มีลิ้นชัก ซ้าย 1 ลิ้นชัก ตรงกลาง 1 ลิ้นชัก และ ขวา 1 ลิ้นชัก

รวม มีลิ้นชัก 5  ลิ้นชัก และ 2 ถาดวางของไห้ว

ขนาด ยาว 180 cm. ลึก 100 cm. สูง 120 cm