N9-57 โต๊ะหมู่หน้าโค้ง 230 มีเบาะกราบ ไม้สัก สีเสี้ยนขาว

าคา 48,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ขนาด ยาว 230 cm. ลึก 100 cm. สูง 130 cm

ฐานล่าง ยาว 230 cm. ลึก 100 cm. สูง 40 cm.

ฐานบน ยาว 200 cm. ลึก 70 cm. สูง 90 cm.

มีลิ้นชัก 8  ลิันชัก

มี  2 ถาดวางของไห้ว ซ้าย ขวา

มีเบาะสีขาว กราบไหว้ในตัว