N9-89 โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7×7 ฝังมุก

ราคา พิเศษ โปร10,999-.

ขนาด รวม ยาว 103 cm. ลึก 80 cm. สูงรวมยอด 109 cm.

ขนาด เฉพาะฐาน ยาว 103 cm. ลึก 80 cm. สูง 35 cm.

ลูกหมู่ ขนาด ยาว 40 cm. ลึก 20 cm.

มีตัวกราบ 1 ตัว

ตัวกราบ ขนาด ยาว 40 cm. ลึก 20 cm. สูง 20 cm.